Monday, February 27, 2012

Paano nahiwalay ang ibang iglesia sa Nag-iisa, Banal at Pangkalahatang Iglesia ni Cristo?

No comments: