Wednesday, July 6, 2016

IKAR daw ang Pangalan ng Iglesia sabi ng mga INC™

Iba't ibang kasuotan ng mga paring Katoliko mula sa Silangan at Kanluran (Larawan mula sa The Catholic Sun)
Hindi lang minsan ngunit maraming beses ko nang narinig sa mga kaaway ng tunay na Iglesia ang pagtawag sa kanya ng 'IKAR' o Iglesia Katolika Apostolika Romana (Apostolic Roman Catholic Church) raw.  Iyan daw po ang pangalan ng Iglesiang kinaaaniban ng mga tunay na sumasampalataya. 

Hindi ba't malaking KAMANGMANGAN ito? Sino bang Ministro ang nagturo sa kanila na ito ang pangalan ng Santa Iglesia?

Upang alisin sa kanila ang malaking kamang-mangan, narito ang isang artikulo mula sa CatholicSay

The Catholic religion/Church comprises all ecclesial communities, all group of churches in communion with the Pope. If a group or community does not adhere to the Pope, it is not part of the Catholic Church.

There are a number of individual or sui iuris (self-governing) churches, sometimes called “rites”. One of these is the Roman rite. It includes most catholics in the West. So when you say “Roman Catholic” it properly refers to a member of the Roman rite which is the largest of all other rites.

Maronites, Ukrainian, Chaldean, Syro-Malankara Catholics can be properly refered to as “Catholics” but not “Roman Catholics”. They are “Maronite Catholics”, “Chaldean Catholics” etc. They are all as catholic as everyone else since they are in full communion with the Pope.

All the rites are equal, their ecclesial customs and traditions may be different, ways of doing theology etc, but the doctrines are all the same.

Kaya't sa susunod na tawagin kayong IKAR ng mga kalaban ng Iglesia, sabihin niyo sa kanila na tama sila sapagkat tayo ay napapaloob sa ROMAN RITE o LATIN RITE. Ngunit MALI pa rin sila sapagkat HINDI lahat ng mga Katoliko ay napapaloob sa Latin Rite or Roman Rite.

No comments: