Friday, April 25, 2014

Ang IGLESIA KATOLIKA ay siya pa ring TUNAY na IGLESIA ni CRISTO hanggang sa kasalukuyan ayon sa INC®

Pope Francis sa kanyang Weekly Audience (Photo Source: UK Foreign & Commonwealth Office)
Alam niyo bang HINDI totoong "NATALIKOD na GANAP" (at hindi ito mangyayari) ang TUNAY na Iglesia ni Cristo-- ang Iglesia Katolika?

Ito ay PINAPATUNAYAN ng magasing "PASUGO" ng nagpapanggap na Iglesia ni Cristo® inilathala ito noong Abril 1966, pahina 46:

“Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ginagawa ni Satanas ang pagpapasok ng mga maling aral sa Iglesia Katolika na sa pasimula'y siyang Iglesia ni Cristo. Sadyang matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang pagtalikod sa Iglesiang itinayo ni Cristo noong unang siglo." -Katotohanan Tungkol sa INK-1914

Sa kabuuan, ang pinapatunayan ng INC® ay ganito:
  • Hanggang sa kasaluluyan ay Iglesia Katolika pa rin ang tunay na Iglesia ni Cristo sapagkat HINDI pa ito NATALIKOD na ganap!
  • Ang Iglesia Katolika ay siyang TUNAY na Iglesia ni Cristo mula pa sa PASIMULA hanggang sa KASALUKUYAN
  • Ang Iglesia Katolika ay  TATAG ni CRISTO JESUS at hindi si Constantino ayon sa pinangangalat ng kanilang mga Ministro.
  • Ang mga PANGAKO ni Cristo na HINDI MANANAIG ang KAPANGYARIHAN ng Hades ay mananatiling MATUTUPAD!
  • Ang mga pangako ni Cristo na MANANATILI sa kanyang IGLESIA ay TUTUPARIN niya! Si Cristo ang NANGAKO!
  • HINDI tunay ang Iglesia ni Cristo® na tatag ni Felix Manalo noong 1914

No comments: