Wednesday, August 24, 2016

Asawa ng Ka Eraño G. Manalo at Ina ng Ka Eduardo V. Manalo ang Bagong 'Jezebel' ayon kay G. Jose Ventilacion

Mula sa blog ni G. Jose Ventilacion
Hindi ito karapat-dapat itawag sa Ka Babylyn kundi kay Gng. Cristina “Tenny” V. Manalo sapagkat natupad sa kanya ang pagkakahalintulad kay Jezebel.

  1. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nagdulot ng isa sa mga pinaka malubhang suliraning pagka-bahabahagi.
  2. Tlad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nanghikayat sa mga lingkod ng Diyos na lumabag sa kautusan ng Diyos nang siya ay manawagan sa Youtube.
  3. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nakikialam sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo dahil tumatangap at sumasagot si Gng. Tenny Manalo ng sulat ukol sa Ordenasyon ng mga Manggagawa.
  4. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nakikialam sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo dahil tumatangap at sumasagot ng sulat ng mga nagbabalik na na-disiplinang Ministro at Manggagawa.
  5. Tulad ni Jezebel, pinakikialaman ni Gng. Tenny ang mga gawain at pasya ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo dahil sa kanilang hindi pagpapasakop at pangunguna sa mga kapatid na sila ay tulungan dahil sila ay diumano’y nasa panganib.
  6. Tulad ni Jezebel, ang ginawa ni Gng. Tenny ay humantong sa pagpatay ng mga inosenteng tao at mga propeta na maaaring ihalintulad sa pagkapamahak ng kaluluwa ng mga ministro at mga kapatid na natiwalag dahil sa ginawa nilang paghihikayat upang lumaban sa Pamamahala.
  7. Tulad ni Jezebel, pinarusahan si Gng. Tenny ng Panginoong Diyos at siya ngayon ay Tiwalag.
  8. Tulad ni Jezebel, ang ginawa pananawagan ni Gng. Tenny ay nagbunga ng paglabag ng ilang mga kapatid sa mga aral ng Diyos.
Samakatwid, kitang kita natin kung kanino natupad ang nasusulat sa Biblia tungkol kay Jezebel sa katauhan ni Gng. Cristina V. Manalo at ito ay kailanman hinding hindi ang kapatid na Babylyn V. Manalo.

Tanong ko lang: Bakit di nila SINABI sa Ka Eraño G. Manalo noong nabubuhay pa ito na ang asawa pala niya, at ina ng mga magiging anak nila (at ina mismo ng nakaupong Executive Minister) ay isa palang 'JEZEBEL' sa makabagong panahon?

Sunday, August 21, 2016

Harvard Law Professor Umanib na po sa Tunay na Iglesia!

“Brilliant,” “Influential” Harvard Law Professor Converts to Catholicism

by ChurchPOP Editor -

Harvard law professor Adrian Vermeule was recently received into the Catholic Church, reports Princeton law professor Robert George, himself also Catholic, on Facebook.

Here’s George’s post:


The post says:

“One of our nation’s most brilliant and influential legal scholars, Professor Adrian Vermeule of Harvard Law School, has been received into the Catholic Church. How the Church, weakened and wounded as she is at this historical moment (with the worst of her wounds being self-inflicted), continues to attract such extraordinary men and women is, to me, well . . . a miracle.”

Vermeule is in the center of the picture, flanked by a few priests and another person. The priest on the far right was identified by Facebook commenters as Fr. Brian E. Daley, S.J., professor of theology at the University of Notre Dame. Another commenter said the location appeared to be “outside Corby Hall at Notre Dame.”

Vermeule earned his undergraduate degree at Harvard in 1990 and his J.D. from Harvard Law School in 1993. He served as a clerk for Supreme Court Justice Antonin Scalia, who passed away earlier this year and was public about his Catholic faith.

He then taught at the University of Chicago for a few years until joining the Harvard Law School faculty in 2006. And just earlier this year, he was named the Ralph S. Tyler, Jr. Professor of Constitutional Law at Harvard Law School.

Comments on George’s posts were very positive.

“Congratulations Prof. Adrian Vermeule! Welcome to the Catholic family, we share in your joy!” one commenter wrote. “I am speechless!” said another.

PATULOY ANG TUNAY NA IGLESIA SA IRAQ SA GITNA NG BANTA NG MGA TERORISTANG MUSLIM

AGOSTO 21, 2016 IBINAHAGI NG ALETEIA
Details:

The first communion Mass in Alqosh was an historic moment for a “frontier town” that has been under threat from the militants of the Islamic State (IS) for a long time. Now it can “hope for peace and normalcy” around these hundred children, said Mgr Basil Yaldo, auxiliary bishop of Baghdad and close associate of the Patriarch Louis Raphael Sako.

The Chaldean primate presided over the ceremony that was attended by “all the priests of the city, the nuns and more than 700 people. The faithful were excited because for the first time, the patriarch celebrated communions in the community.”

Like many other towns in Iraqi Kurdistan, Alqosh too welcomed scores of refugees.

“Life in the area is almost back to normal,” said the vicar of Baghdad. “We hope that soon the whole plain [of Nineveh] can be liberated from the jihadists, and that refugees can return to their villages.”

The work to secure the area, he added, has “already started and for the past two days Iraqi troops have launched the battle to liberate the villages surrounding Mosul.”

…Addressing the boys and girls who received the first communion, Patriarch Sako urged them not to abandon their land, the city of Alqosh, but to stay and help in the reconstruction “because there is a (Christian) heritage to be preserved. ”

The Chaldean primate, Mgr Yaldo noted, also called on young people to “be stronger, come to church and participate in the life of the Christian community as one participates in the life of a family.”

After the service, the children asked Patriarch Sako some questions. One of them, Mgr Yaldo noted, said that when he “grows up he wants to become a priest to serve the poor and the needy.”

The patriarch could not hold back his emotion after listening to such words, adding that “it is important to support and share the suffering.”

Read it all. God bless every one of them and keep them safe.

Saturday, August 13, 2016

ALIN ANG TUMALIKOD, TAO? O IGLESIA?

Matagal-tagal na ring katanungan ito sa mga kaanib ng INC™ ni Felix Manalo ukol sa kanilang pagpupumilit na NATALIKOD na raw na GANAP ang IGLESIANG TATAG ni CRISTO ngunit masyadong mailap ang mga kasagutan, maging sa kanilang mga opisyal na pahayag ay hindi nila ito tinangkang laliman.

May mangilan-ngilan lamang sa kanilang mga kaanib ang nangahas na sumagot sa katanungang ito tulad na lamang nito:


Tama po naman ang kasagutan ni G. Owen. Ang TAO ang TUMALIKOD at HINDI ang IGLESIA. Sapagkat ang IGLESIA ay parang KAISA o "KABIYAK" ni Cristo (Efeso 5:22-33), kung saan si CRISTO ang ULO ng KATAWAN (Iglesia - Colosas 1:18).

Kung si Cristo pala ay ULO ng KATAWAN na siyang Iglesia, bakit naman matatalikod ang KATAWAN na hindi kasama ang ulo? Kung tatanggapin natin ang kanilang mga paliwanag na NATALIKOD na ganap na nga ang ORIHINAL na Iglesia ni Cristo, lalabas na si Cristo mismo ay bumalimbing at Siya na mismo ang tumalikod sa Iglesiang Siya mismo ang nagtatag.

Taliwas po sa sentido comon ang sasabihin nilang "natalikod na ganap" ang tunay na Iglesiang tatag ni Cristo at lumitaw itong muli sa kapanahunan ni Felix Manalo na itinuturing nilang "Huling Sugo" raw sa mga wakas ng lupa.

Lalabas na SINUNGALING si CRISTO. Lalabas na MANDARAYA si CRISTO. Lalabas na MANLILINLANG si CRISTO.

Ngunit alam naman natin na HINDI sinungaling si Cristo, hindi mandaraya at hindi manlilinlang. At kung HINDI nga naman sinungaling ang ating Panginoong Jesus, hindi mandaraya at hindi manlilinlang, samakatuwid si FELIX MANALO ang singungaling, mandaraya at manlilinlang sapagkat siya ay gumawa ng kwentong barbero na hindi sinasang-ayunan ng kahit isang saknong ng Biblia at walang nakasulat na patunay mula sa pahina ng mga aklat-kasaysayan.

Ngayon, ayon sa sagot ng kanilang kaanib na TAO ang TUMALIKOD, lalabas na patama ito sa kanilang 'Huling Sugo' sapagkat si Felix Manalo ang TUMALIKOD at hindi ang tunay na IGLESIA ni Cristo noon pang unang siglo, at iyan ay ang IGLESIA KATOLIKA (PASUGO Abril 1966, p. 46).

Ayon sa Wikipedia, si Felix Manalo ang TUMALIKOD sa Iglesia Katolika na sa "pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." 

Kaya't ang KATUPARAN ng kanilang mga pahayag na NATALIKOD na ganap ang TUNAY na Iglesia ay bumalik kay Felix.

Dahil si Felix Manalo ang tumalikod at hindi ang Iglesia, lalabas na si Felix ang siyang nandaya, nagsinungaling at nanlinlang sa kanyang mga kaanib at hindi si Cristo.

Bilang pangwakas, ating balikan ang mga pangako ni Cristo ukol sa kanyang iglesia at sa mga apostol ay ganito:

HINDI MANANAIG ANG KAPANGYARIHAN NG HADES (hindi matatalikod ninoman)


"Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit.  At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.  Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit."

IINGATAN ANG IGLESIA NG DIYOS HANGGANG SA WAKAS NG PANAHON (hindi iniwanan ni Cristo ang Iglesia at hindi ito matatalikod sapagkat Diyos ang mag-iingat sa kanyang tatag na Iglesia).

"Pumunta ang labing-isang alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus.  Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan.  Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.  Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.  Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon."

Kaya't ano pang hinihintay niyo? Halina't bumalik na sa TUNAY na IGLESIA NI CRISTO-- ang NAG-IISA, BANAL,  AT APOSTOLIKANG IGLESIA KATOLIKA!

Friday, August 12, 2016

SI MARIA ANG KABAN NG BAGONG TIPAN

"MARIA, KABAN NG TIPAN, IPANALANGIN MO KAMI!" Isa ito sa inuusal natin sa Litanya ng Mahal ng Birhen,  sa tuwing tayo ay nagdarasal ng banal na Rosaryo.

Bakit kaya tayong mga nasa TUNAY NA IGLESIA ay sinasabing KABAN NG BAGONG TIPAN ay si MARIA? Narito ang kasagutan mula sa CATHOLIC360 na sinulat ni SHAILA D TOUCHTON Agosto-11-2016
Photo Credit: Flickr/PROWaiting For The Word

Mother Mary is the biggest obstacle and denial for most of Protestants because of a distorted the doctrine, misinterpretation of the scriptures and misunderstanding of Mother Mary. Mary is the Mother of Jesus and hence Mary is the Mother of God. We know that within the body of the Lord Jesus Christ, the fullness of God dwells. (Colossians 2:9).Hence Mother Mary is a God bearer or Mother of God.

In the Old Testament, the Ark of the Covenant, overshadowed by the Spirit of God, was the instrument through which God came to dwell among men. In the New Testament, Mary, overshadowed by the Holy Spirit and was the instrument through which God came to dwell among men. Hence Mother Mary is the Ark of the New Covenant. We also know from Genesis 3:15 that God promises to defeat Satan through a woman” and “her seed.” And the woman is no one but Mother Mary and the seed was our Lord Jesus Christ. The woman of Genesis 3:15 is same as the women of Revelation 12.

1. In Old Testament we know that

David was afraid of the Lord that day, and he said, "How can the ark of the Lord come to me?" (2 Samuel 6:9) can be compared in the New Testament when Elizabeth says to Mary: And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? (Luke 1:43)

2. The Old Ark was the dwelling place of God in the Old Covenant (Exodus 40:34), so the New Ark, the Virgin Mary, is the dwelling place of God in the New Covenant (Luke 1:35).

3. In the Old Testament the Ark of the Old Covenant was “overshadowed” by the power and presence of God (Exodus 40:34 -35) and in the New testament, the Virgin Mary was “overshadowed” by the power and presence of the Most High (Luke 1:35).

4. In the Old Testament when the Ark of the Covenant is brought before David, he danced when he saw the Ark of the Covenant in (2 Samuel 6:14) and he was wearing linen ephod which is a priestly vestment. In the New Testament we know John the Baptist belongs to priestly line of Aaron. John Baptist(Baby) leaped in her womb hearing the Ark of the Covenant (Luke 1:41) .

4.In the Old Testament, after David dances before the Ark of the Covenant, the ark remains three months (2 Samuel 6:11) and likewise in New Testament Baby John the Baptist leaped in his mother's womb at hearing Mary, and she remains three months in their presence (Luke 1:56).

5. In the Old Testament the ark traveled to the house of Obed-edom in the Hill country of Judea(2 Sam.6:1-11) and in the New testament we know that Mary traveled to the house of Elisabeth and Zechariah in the Hill country of Judea ( Luke 1:39).

6. In the Old Testament David shouts in the presence of the ark(2 Sam.6:15) and in the New Testament Elizabeth exclaimed with a loud cry in the presence of Mary (Luke 1:42).

7. In the Old Testament, the house of Obed-edom was blessed by the presence of the ark.(2 Sam 6:11) and in the New testament the word is used 3 times and the house is surely blessed by God ( Luke 1:39-45).

8. In the Old Testament, the ark returns to its home and ends up in Jerusalem, where God's presence and glory is revealed in the temple.( 2 Sam6:12,1Kings8:9-11) and in the New Testament,Mary returns home and eventually ends up in Jerusalem, where she presents God,the incarnate in the temple ( Luke 1:56,Luke2:21-22).

9. In the Old Testament, The Word was written by God on Tablets of Stone (Ex 25:10) placed inside the Ark (Deut 10:1-4) and In the New Testament the Word of God became Flesh (John 1) conceived inside Mary (Luke 2:38) which means Mary carried the Word of God.

10. In the Old Testament, The Ark of the Old Covenant contained the written word of God (Deut. 10:5) and In the New Testament the Virgin Mary contained the Word of God made flesh, Jesus (John. 1:1).

11. In the Old Testament, The Ark contained the manna from the desert ( Hebrews 9:4) and in The New Testament Mary contained the manna from Heaven which is our Lord Jesus( John 6:48-51).

Woman in Revelation 12 is not Israel But Virgin Mary:

1. In New Testament Rev 12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars.

Here the woman ‘clothed’ with the Sun, moon and stars represents Mother Mary, and her child is Christ. There is no indication in Scripture anywhere that the Nation Israel gives birth to the Son who is the messiah. Everything here is individual and reality nothing symbolic.

And In Old Testament, in Isaiah 7:14 which says” Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel”. Here too clearly the Bible says the only person who gives birth to Jesus is Mary not Israel. When we look at the Scriptures, both Old and New Testament, we will not find a single reference to Israel either being a ‘woman’.

2. In New Testament, Rev 12:2: And being with child, she cried travailing in birth, and was in pain to be delivered is same as Isaiah 66:7 “Before she goes into labor, she gives birth; before the pains come upon her, she delivers a son.

3. Rev 12:3-9. And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.

We see here this "red dragon" Is Satan which is individual. those who are fighting against the dragon are Michael and the angels they are too individuals and real.

John speaks also of a dragon who is seeks to destroy the child, and goes to war against the angels of God (Rev 3-4 and Rev 7-9).

Again clearly here the child is Jesus, and the Woman is Mother Mary and Michael is real angel and the angels and as the Devil is real Satan. There are no symbols. Still it is reality.

4. Gen. 3is parallel to Rev. 12. The devil is at war both with the woman of Genesis 3:15, and the woman in Revelation 12 who bore a Son. The seed of the ‘woman’ in Genesis 3:15 as Jesus. And the woman is Mother Mary who will be at war with the Devil. This fits perfectly again the Revelation 12 where the woman is at war with the devil. The Woman of Genesis 3 is not Israel but Mother Mary. Paul spoke of the seed born of a woman (Gal. 4:4), and John told of the woman clothed with the sun who brought forth the manchild (Rev 12:1). Both depict the birth of Christ not Israel. The woman is battling with the dragon, or Satan, she has some offspring who are at war with the devil. Revelation 12 indicates that those Christians, who bear testimony to Jesus, also are Mary’s offspring. Those who bear testimony to Jesus are christians who have Mary as their Mother. That is clear Biblical truth.

Thursday, August 11, 2016

Tarheta sa Pagsamba, Nasa Biblia ba?


Ayon sa FB Page na "Iglesia ni Santos" taob na raw ang tarheta para maligtas. Nakasulat ba sa Biblia ang paggamit ng tarheta para lamang malaman kung sino ang dumalo sa hindi? Hindi ba't tanging ang Diyos lamang ang dahilan ng pagsasamba at Siya lamang ang dapat na nagtatarheta sa langit?

Tuesday, August 9, 2016

Ateista Umanib sa Tunay na Iglesia ni Cristo matapos Patayin ng Isang Teroristang Muslim si Father Jacques Hamel sa France!

Atheist Journalist Sohrab Ahmari Announces Conversion to Catholicism After Jihadis Kill French Priest

BY SAMUEL SMITH , CP REPORTER
August 1, 2016|4:38 pm

(PHOTO: SCREENGRAB/YOUTUBE/FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE)
Sohrab Ahmari.
Last week's killing of a French priest by radicals associated with the Islamic State has inspired atheist Wall Street Journal writer Sohrab Ahmari to come out publicly about his plans to convert to Catholicism.

After the news broke that Father Jacques Hamel had been killed by radicals who raided the Church of the Gambetta in the Saint-Etienne-du-Rouvray district of Normandy last Tuesday, the Iranian-born Ahmari announced in a tweet:

"#IAmJacquesHamel: In fact, this is the right moment to announce that I'm converting to Roman Catholicism."

Ahmari later deleted the tweet and pinned another tweet the following day.

"To new followers: I deleted my tweet professing my conversion, to avoid drawing internet-crazies' attention to my church," the tweet explained.

In response to published reports and tweets that incorrectly claimed he was converting to Christianity from Islam, Ahmari clarified in another tweet that he is actually converting from Atheism.

Although Ahmari publicly announced his conversion only after Hamel was killed, his decision to convert was not inspired by Hamel's martyrdom.

A source close to Ahmari told The Christian Post that Ahmari has been under instruction with a Roman Catholic priest for some time now but Hamel's death was what prompted him to announce his conversion plans.

Ahmari was born in Tehran and moved to the United States when he was 13 years old. He earned a law degree from Northeastern University and was inspired to become a journalist because of the disputed 2009 Iranian elections.

Ahmari has been published in The Boston Globe, The New Republic, The Chronicle of Higher Education and works as an editorial writer for The Wall Street Journal's European edition.

In response to the attack in Normandy last Tuesday, Ahmari praised French President François Hollande for declaring that France is "at war" with the Islamic State.

"I support that sentiment because it's still ahead of where many other European governments are in terms of recognizing that what's happening is a low-grade jihadist insurgency targeting all of Europe, and many governments are in denial," Ahmari said in a video interview on WSJ.com. "As far as the Hollande government goes, at least it's a first step to recognizing the adversary and to say there is a war. That is more than can be honestly said of President Obama."

Ahmari added that he thinks European governments are being too reactionary and are not mobilizing to defeat the extremist threats.

"What you see is governments lurching from attack to attack and being very reactive," he said. "If something like [the Normandy church attack] happens, France ramps up sales of artillery to the Iraqi government. ... But you don't see that full-scale mobilization that really needs to happen."

Another area of concern that Ahmari warned about is the Islamic State's growth in Libya.

"No one is paying attention to this vast stretch of territory becoming an 'ISISistan,' if you will," Ahmari stressed.

Saturday, August 6, 2016

Mula sa Palakasan sa Olympics, ngayo'y Pari!

From Olympic Athlete to Diocesan Priest
Source: National Catholic Register

New York native Father Joe Fitzgerald now recruits others to serve at the altar.


BY TRENT BEATTIE 08/05/2016


New York native Father Joe Fitzgerald now recruits others to serve at the altar.

It’s not often that someone can say his local priest was also an Olympic athlete. However, this can be done in the case of Father Joe Fitzgerald, who competed in the 1996 games in Atlanta. He was on the U.S. handball team with his brother, Thomas. They had traveled to dozens of countries for competitions and were back home playing on the biggest athletic stage in the world.

Participating in the Olympics was a great thrill for Father Fitzgerald, but it pales in comparison to serving as a minster of God. Now, as vocations director for the Diocese of Rockville Centre, N.Y., he works daily to find other men who will share in the joy of his ministry.

Father Joe Fitzgerald spoke with Register correspondent Trent Beattie leading up to the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro.

What exactly is handball?

Handball — not to be confused with American handball, which is like racquetball — developed into its modern-day form largely through early 20th-century European soccer coaches who wanted their players to learn how to use their hands in recreation. It is now played indoors with teams (of seven competitors each) trying to score goals on each other. Maybe the simplest way to describe it is that it’s like water polo without the water and played in a gym.

How did you get started in handball?

I would tag along with my brother, Thomas, who is five and a half years older than I am, to his sports practices. I loved being around older kids doing things I wanted to do. I looked up to them and couldn’t wait to get out and run around like they were. Little did I know that in 1996 I would be playing on the U.S. Olympic handball team with my brother.

As I grew older and did play on my own teams, a P.E. teacher at North Babylon High School and the school’s principal came up with handball as a way for getting all kinds of different kids to play on the same team. We enjoyed it a lot, and we became quite good at it; and it never seemed to interfere with the schedules of my other sports of football, basketball and baseball.

I got to play football at Ithaca College, a Division III school. I was the backup quarterback on their national championship team in 1991. Curiously, I was one of the team’s leading rushers as the backup QB — that shows how much I liked to run the ball — and the next year, as a senior starter, we went 9-1, but did not make it back to the national championship game.

Like most college players, I didn’t go to the NFL, but I did start playing handball more intensely, traveling to approximately 50 countries for competitions. The biggest highlight was playing on the U.S. Olympic team with my brother in 1996. So much dedication went into making that team, and the overall experience at the games was so amazing that I don’t feel bad about not winning a medal. That would have been nice, but as the Olympic Oath states, it is about the opportunity to compete more than to win.

Did you always know you’d be a priest?

As a kid I was not certain I’d be a priest, but I was open to the possibility. I thought maybe I’d get married or be a priest, so either vocation was in play. My brother, two sisters and I were encouraged by our parents to pursue whatever vocation we might have, and my uncle was a priest, so that made priesthood more visible to me.

I lived in the Atlanta area from 1994 to 2000 and got acquainted with Life Teen. It was at one of their retreats I helped to lead that the Lord really got my attention. It was during a Eucharistic adoration prayer service when it became so clear that it wasn’t enough for me to talk about being a follower of Christ; I had to actually do more following of Christ myself.

I had made some really dumb decisions and was not really living on a level pleasing to God. I understood that being lukewarm was not an option and that I had a choice between heaven and hell. God wanted me to belong entirely to him, but I was just talking the talk and walking the walk only when it was convenient for me.