Saturday, September 3, 2016

Sampung Utos sa mga Kaanib ng INC™-1914 (Tatag ni Felix Manalo)


Pilit na pinasusunod sila sa kanilang 'Sampung Utos' ngunit tahasan naman nilang sinusuway ang mga Sampung Utos ng Diyos.

1. Huwag manlalamig ang pag-ibig sa Diyos
2. Huwag pababayaan ang mga pagsamba.
3. Huwag umurong sa pagka-INC
4. Huwag mawawalan ng pananampalataya.
5. Huwag mabubuhay sa laman o sa likong pamumuhay.
6. Huag sisirain ang pag-iibigang magkakapatid.
7. Huwag pababayaang wasak ang sambahan.
8. Huwag kaligtaan ang gawaing pagbubunga.
9. Huwag ipagwawalang-bahala ang pagtupad sa mga tungkulin.
10. Huag lalaban sa pamamahala.

SAMPUNG UTOS NG DIYOS na SINUWAY ng mga INC™

1. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat.
*Iniibig nila ang salapi at ang pamamahala higit pa sa pagmamahal nila sa Diyos.

2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.
*Sumasamba sila sa isang Diyos Ama at isang Taong tao ang kalagayan na si Jesus.

3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.
*Hindi sila nangingilin.

4. Galangin mo ang iyong ama at ina.
*Itinakwil ni Eduardo V. Manalo mismo ang kanyang ina sa laman at kinutsa naman ito ng mga ministro at mga kaanib sa pangalang "Jesebel".

5. Huwag kang papatay.
*Ilan sa kanila ang pumapatay alang-alang lamang sa pagtatanggol sa pamamahala.

6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.
*No comment, tanong na lamang nila kay Kelly Ong.

7. Huwag kang magnakaw.
*Limpak-limpak na salapi ang nawawala sa kanilang kaban ayon sa mga "INC Defenders".

8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.
*Buong buhay nilang pinaparatangan ang Iglesia Katolika ng mga kasinungalingan.

9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
*Gusto nilang sakupin at ariin ang tunay na Iglesia ni Cristong sa pagsaabing sila ang tunay ngunit sila ay sumulpot lamang noong 1914.

10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.
*Rosita Trillanes...

No comments: