Friday, September 1, 2017

ITO ANG IGLESIANG TUNAY NA NAKAPAGLILIGTAS SAPAGKAT TUNAY NA TATAG ITO NI CRISTO


No comments: