Monday, October 31, 2016

Tayo, mga tunay na kaanib ng tunay na Iglesia-- mga anak ng Muling-Pagkabuhay!

Walang sinuman ang makakahadlang sa mga Katoliko na ipagdiwang ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Tayo ang mga anak ng Muling Pagkabuhay (Easter Children) kaya't tayo ay laging may tuwa sa ating pananampalataya.

No comments: