Monday, October 3, 2016

Arabiana - Katoliko: Kaanib ng Tunay na Iglesia ni Cristo!

Isang Kristianong Katoliko mula sa Syria habang hinahalikan ang krusipiho ni Jesus at itinataas ang kanyang Biblia sa wikang Arabe.

No comments: