Wednesday, August 3, 2016

Tagong Yaman ng Iglesia ayon kay Allen R. Hunt, Dating Protestante, ngayo'y Kaanib na ng Tunay na Iglesia

Larawan mula sa: Roaming Catholics
Basahin ang Kwento ng Pagbabalik-loob ni Allen R. Hunt sa tunay na Iglesia ni Cristo!

No comments: