Sunday, July 3, 2016

TAO si Cristo Sabi ng Pasugo! DIYOS si Cristo Sabi ng Biblia!

SABI NG PASUGO

“TAO rin ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanyang muling pagparito sa arw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang Kanyang kalagayan. Hindi Siya naging Diyos kailanman! TAO ng ipinanganak, TAO ng lumaki na at nangangaral, TAO ng mabuhay na mag-uli, TAO nang umakyant sa langit, TAO nang nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at TAO rin Siya na muling paririto.” -PASUGO, Enero, 1964, p. 13 (Sinulat ni Emiliano Agustin)

SABI NG BIBLIA

Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao.-Colosas 2:9

No comments: