Friday, July 8, 2016

CRISTO: Diyos na nagkatawang-tao? O Taong nagkatawang-tao???

Isang malaking isyu sa mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo® ang usapin tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo ayon sa katuruan ng sinaunang tunay na Iglesia na nakasulat sa Biblia.

Ayon sa mga kuhang posts ng kanilang mga kaanib sa mga forums, si Cristo raw ay HINDI DIYOS sapagkat NAMATAY. Para sa kanila, kung Diyos daw si Cristo ay HINDI DAPAT MAMATAY. Kaya't ang kanilang konklusyon ay "mahinang dios" daw si Cristo.

Kuhang larawan mula sa FB Page
 Ang ilan naman sa kanila ay pinapasinungalingan ang katotohanang SUMASAMBA SILA SA TAO (CRISTO). Ayon sa komento sa ibaba, HINDI raw mismo si Cristo ang sinasamba kundi ANG PANGALAN (Cristo) lamang.

Nabanggit din lang naman nila ang FILIPOS 2:9 kung saan dito sinasabi ni Apostol San Pablo na "...DAHIL DITO" ay ang lahat daw ng tuhod ay maninikluhod, ang lahat ng dila ay magpapahayag na si Cristo ay Panginoon sa kalwalhatian ng Ama.


Hindi niyo ba naitanong kung bakit VERSE 9 agad ang sitas? Bakit hindi pwedeng isama ang VERSES 5-8?

Sapagkat ang Verses 5-8 ng Filipos 2 ay ganito po ang nakasulat:

"Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus.  Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling a kapantay ng Diyos.

Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin.
Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Cristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus."
 Ayon sa verses na kanilang PINATAHIMIK, si Cristo raw ay TUNAY NA DIYOS, ay HINDI pinagpilitang kapantay ng Diyos (noong Siya ay NAGKATAWANG-TAO (Juan 1:1-2;14)!

At DAHIL SA KABABAANG-LOOB NI CRISTO... tuloy ang basa sa VERSE 9-11!

"At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesu-Cristo ang Panginoon."
 Ayon pala eh! Kaya pala SINASAMBA SI JESUS ay sapagkat SIYA AY DIYOS na NAGKATAWANG-TAO, nagpakumbaba, animo'y hamak na alipin. At naging MASUNURIN sa DIYOS AMA, na kanyang KAPANTAY, hanggang sa kamatayan-- kamatayan sa Krus!

Kaya't kung IPAMIMILIT ng mga kaanib ng INC™ ang KASINUNGALINGAN, PANDARAYA at MAPANLINLANG na aral na ito, tulad ng pinaglalaban ng nasa ibaba, magiging ANTI-CRISTO ang sino man tao na NAGTUTURO na si CRISTO (DIYOS) ay HINDI NAPARITO SA LAMAN (na sila na mismo ang gumamit ng talata sa kanilang IKAPAPAHAMAK!)

Post mula sa FB Page

Kaya't UMANIB na po tayo sa TUNAY NA IGLESIA-- ang IGLESIA KATOLIKA! Sapagkat ayon din sa kanila, TAO raw po ang TUMALIKOD at HINDI ang Iglesia.

Samakatuwid, si FELIX MANALO na TAO ang TUMALIKOD sa tunay na Iglesia, kaya't siya ang KATUPARAN ng pagdating ng mandaraya at anti-Cristo!


No comments: