Monday, June 6, 2016

Mga Batang Iraqi Umaawit ng "Ama Namin" sa Aramaic, ang Wikang Sinalita ng Panginoong Jesu-Cristo

No comments: