Friday, June 24, 2016

JESUS! TAO! Umiral na Bago pa Isinilang si Juan Bautista! Diyos Nga!

Larawan mula sa FB Group

"Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos... Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan" -Juan 1:1-2,14

No comments: