Friday, April 22, 2016

Biblia vs Pasugo: Si Jesus ba ay Diyos na Tunay at Taong Totoo?

AYON SA BIBLIA!

Sa pasimula ay Verbo, at ang Verbo ay nasa Diyos at ang Verbo ay DIYOS!.. At ang Verbo ay nagkatawang-TAO ! (Juan 1:1;14) Kung ang Verbo na DIYOS ay nagkatawang-TAO at ito ay si Cristo, samakatuwid Siya ay Diyos sa pasimula pa, Diyos pa rin siya noong nagkatawang-tao at Diyos siyang paparito habang panahon! He is the SAME yesterday, today and forever!

AYON SA PASUGO!

TAO rin ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang Kanyang kalagayan. Hindi Siya naging Diyos kailanman! TAO ng ipinanganak, TAO ng lumaki na at nangangaral, TAO ng mabuhay na mag-uli, TAO nang umakyant sa langit, TAO nang nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at TAO rin Siya na muling paririto.”
-PASUGO, Enero, 1964, p. 13 (Sinulat ni Emiliano Agustin) 

TAO rin ba si Jesus BAGO pa siya NAGKATAWANG-TAO at NAGING LAMAN???

Nawala ba ang pagka-DIYOS ng VERBO noong siya ay nagkatawang-TAO???

No comments: