Tuesday, March 10, 2015

Ang 'Spanish Inquisition' ay 99% Kathang-isip lamang!

Sa mga kumakalaban sa tunay at nag-iisang Iglesia ni Cristo, ginagamit nilang panlaban sa atin ang "Spanish Inquisition" bilang patunay daw na ang Iglesiang ito ay "hindi" kay Cristo at Dios sapagkat "pumapatay" daw sila ng mga di-kaanib.

Sa pagbubukas ng "archives" ng tungkol sa Spanish Inquisition, ating siyasatin kung totoo ba ang mga ikinalat na paninira ng mga kampon ng kasinungalingan?

No comments: