Sunday, April 8, 2012

Nabuhay Muli si Cristo! Alleluiah! Alleluiah!

"And if Christ has not been raised, then empty [too] is our preaching; empty, too, your faith." -1 Cor. 15:14

Nakaugat ang pananampalataya ng Santa Iglesia sa Muling Pagkabuhay ni HesuKristo mula sa kamatayan. Iyan ang pagpapatotoo ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Kaya't sa buong ka-Kristianuhan ay ipinagdiriwang ang natatanging araw ng may pinakamataas na pagsinta sa Dios at si Cristo!

Halina't ipagdiwang ang ARAW na GINAWA ng PANGINOON, tayo'y magsaya at magalak! (Ps. 118:24) Alleluiah!

No comments: