Sunday, April 1, 2012

Linggo ng Palaspas: Halina't ipagdiwang ang Mahal na Araw

Linggo ng Palaspas, ipinagdiriwang ng laht ng mga Iglesia ni Cristo sa buong mundo ang matagumpay na pagpasok ni Hesu-Kristo sa banal na lungsod ng Jerusalem. (Mt. 21:10)

Halina't tayo'y maghubad ng ating mga kasalanan at ilaan ang sarili sa kanyang awa at pagpapala.

Nawa'y ang buong kaanib ng Santa Iglesia ay gabayan ng Banal na Espiritu Santo tungo sa matagumpay na pagdiriwang ng Mahal na Araw at ng Pasko ng Muling Pagkabuhay!

Pagpalain tayo ng Dios!

No comments: